Spring til indhold

Udviklingssamarbejdet mellem Danmark og Bolivia

Danmark har været engageret i Bolivia, det fattigste land i Sydamerika, siden 1970. Her på siden kan du finde oplysninger om landeprogrammet 2014-2018 og det danske udviklingssamarbejde med Bolivia.

""
Foto: Rikke Zeuner

Historie

Bolivia blev i 1994 valgt som dansk programsamarbejdsland, på grund af landets fattige befolkning, og fordi skiftende bolivianske regeringer havde udvist vilje til at fremme en bæredygtig udvikling til fordel for de fattigste. Danmarks bistand til Bolivia går imidlertid helt tilbage til 1970. Op gennem 1970’erne støttede Danmark gennem statslånsprojekter bl.a. etablering af mejerier i Bolivia. Efter et militærkup i 1980 blev udviklingssamarbejdet dog afbrudt, og det officielle Danmark genoptog først samarbejdet igen i 1994.

Landestrategien for det dansk-bolivianske udviklingssamarbejde for perioden 2005-2010 havde som de overordnede formål at bidrage til en fattigdomsreducerende økonomisk vækst samt at fremme god regeringsførelse og respekt for demokrati og menneskerettigheder. Landestrategiens hovedfokus var derfor oprindelige folks rettigheder og ligestillingen mellem mænd og kvinder.

Landeprogram for 2014-2018

I foråret 2010 besluttede den daværende danske regering at udfase udviklingssamarbejdet med Bolivia over de kommende tre år. Man indledte derfor en udfasning af alle udviklingsaktiviteter, herunder sektorprogrammer, B2B-program og mindre projekter frem mod slutningen af 2013. Landestrategien for 2005-2010 blev som konsekvens af denne beslutning forlænget til 2013. Efter valget i 2011 besluttede den nye regering, at Danmarks udviklingsarbejde i Bolivia skulle fortsætte. Resultatet blev, at man i november 2013 godkendte et nyt samlet landeprogram for samarbejdet med Bolivia for en periode på fem år, 2014-2018. Ambassaden i Bolivia blev dermed den første danske ambassade, der udarbejdede sådan et landeprogram. Ambassaden har ellers siden 1990'erne - ligesom de andre danske ambassader - arbejdet med særskilte sektorprogrammer. Den største forskel mellem sektorprogrammer og landeprogrammer er, at et landeprogram samler alle indsatser under én hat - både tids- og indholdsmæssigt. Herved sikres større sammenhæng og bedre synergi mellem de forskellige elementer.

Samtidig med godkendelsen af landeprogrammet i november 2013 blev der bevilliget midler til en forlængelse af ambassadens uddannelsesprogram med henblik på en endelig afslutning af programmet medio 2015.

Fokus for landeprogrammet 2014-2018

Der lægges i samarbejdet vægt på, at den danske støtte til udvalgte programmer i videst muligt omfang tilpasses nationale politikker samt følger og styrker nationale institutioners systemer for planlægning, gennemførelse og rapportering - både offentlige, private og fra civilsamfundet. I den forbindelse er også harmonisering med øvrige donorer vigtig, og i flere programmer indgår Danmark i samfinansiering med internationale donorer, hvilket styrker harmoniseringsbestræbelserne mellem donorerne.

Det overordnede landeprogram lægger sig tæt op ad Danidas strategi 'Retten til et Bedre Liv' og er underopdelt i tre tematiske programmer, der er tæt forbundet:

Den 18. januar fik Danmark en ny udviklingsstrategi, Verden 2030.

 

Kontakt

""

Bistands-sektionen på ambassaden kan kontaktes på tlf. +591 (2) 243 2070